fbpx
Kontakt
Avtalsvillkor

——–

  Allmänna villkor – Säkra larm i Sverige AB

     1 Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Säkra Larm i Sverige AB, org.nr 556648–2260 (”Säkra”) och kund som i egenskap av konsument (”Kunden”) ingått avtal (”Avtalet”) med Säkra avseende köp av vissa produkter och/eller tjänster (”Produkten”). Avtalet har ingåtts utanför Säkras affärslokaler genom hemförsäljning eller motsvarande.
 2. Det ska noteras att inslaget av produkt dominerar Avtalet, varför Avtalet ska betraktas som ett avtal om köp av produkt och inte som ett avtal om köp av tjänst.
 3. Avtalet äger företräde framför Villkoren. Utöver vad som skriftligen avtalats genom Villkoren eller Avtalet tar Säkra inte något ansvar för skada eller kostnader.
 4. Kunden accepterar Villkoren genom beställning av Produkten.

     2 Produkten

 1. Produktens omfattning och innehåll framgår av Avtalet.
 2. I det fall Kunden önskar ytterligare produkter eller tjänster än de som framgår av Avtalet tillkommer ytterligare kostnad enligt Säkras vid var tid gällande prislista.
 3. Kunden kan även erbjudas ytterligare avtal om produkter och tjänster kopplade till Produkterna, bl.a. Drift- och Serviceavtal.

     3 Beställning

 1. Beställning av Produkten blir bindande vid Kundens och Säkras undertecknande av Avtalet.
 2. I samband med beställning gör Säkra sedvanliga kontroller av Kunden, t.ex. kreditkontroll. Säkra förbehåller sig rätten att frånträda beställning av Produkten på grund av resultatet från kreditprövningen eller om det vid sedvanliga kontroller framgår att Kunden inte uppfyller Villkoren.
 3. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med beställning är korrekta. Kunden ansvarar dessutom för att meddela Säkra om ändringar i de uppgifter som lämnats.

     4 Betalning m.m.

 1. Betalning av Produkten sker i enlighet med vad som anges i Avtalet. Om inte annat framgår av Avtalet ska fasta kostnader för Produkten betalas i förskott. Löpande kostnader faktureras i efterskott. Fakturor förfaller 30 dagar efter fakturadatum.
 2. Priser anges i SEK och inkl. moms om inte anges.
 3. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag per påbörjad månad. Eventuella avgifter för betalningspåminnelse (t.ex. för skriftlig påminnelseavgift) debiteras Kunden.

5 Garantier

 1. Säkra Larm lämnar Kunden en garanti avseende de produkter som omfattas inom ramen för Produkten under den tid som Kunden har ett Drift-&Serviceavtal med Säkra som omfattar produkten dock ej längre än tio år och för det fall Drift-&Serviceavtal saknas mellan Kunden och Säkra under en tid om två år allt för det fall produkterna inte undantagits från denna garanti. Garantin innebär att Säkra reparerar eller byter ut felaktig produkt eller icke fungerande produkt utan kostnad för kunden. Garantin börjar löpa från den dag avtal ingås eller leverans sker.
 2. Garantin gäller inte om felet beror på eller orsakats av:
  (a) uppsåt eller grov vårdslöshet av Kunden,
  (b) olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,
  (c) yttre åverkan av annan än kunden,
  (d) onormalt brukande eller något liknande förhållande på Kundens sida,
  (e) annan omständighet utanför Säkras kontroll (t.ex. avbrott i kommunikation, störningar hänförliga till Kundens nätverk, störningar på internet, el- eller telenät).
 3. Kunden ansvarar för kostnaderna för undersökning, frakt och service i det fall det visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket garanti gäller. Garantin omfattar inte de Produkter som ingår i Varuspecifikation 2 som t.e.x elektroniska lås, ip-kameror, Doorbell, vattenavstängare, m.m och inte heller förbrukningsvaror, såsom batterier, dekaler, larmbrickor, fjärrkontroller, m.m. Säkra kan dock på Kundens önskemål ombesörja byte av förbrukningsvaror och äger i sådant fall rätt att debitera Kunden de kostnader som uppstår med anledning av bytet i enlighet med Säkras vid var tid gällande prislista.
 4. Kunden kan inte göra gällande några andra påföljder på grund av garantibrist än vad som anges i denna punkt 5.
 5. De rättigheter Kunden som konsument har enligt lag påverkas inte av denna produktgaranti.

     6 Kundens ansvar

 1. Kunden ansvarar för att Produkten används på rätt sätt, dvs. i enlighet med Säkras instruktioner och relevant bruksanvisning, och att Produkten inte missbrukas. Kunden debiteras de kostnader som Säkra eller dess underleverantörer har på grund av missbruk av Produkten.
 2. Kunden ansvarar för att uppkopplingen mellan Produkten och Säkra fungerar på ett korrekt sätt.
 3. Kunden ska på Säkras begäran medverka vid installation och montering av Produkten. Om Kunden inte medverkar vid installation eller montering förbehåller sig Säkra rätten att debitera Kunden den extra kostnad detta innebär för Säkra.
 4. Kunden ska lämna till Säkra all sådan information som Säkra skäligen kan kräva för att kunna tillhandahålla Produkten och i övrigt fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren eller Avtalet. Kunden ska även underrätta Säkra om förändringar som kan påverka Produkten och/eller Säkras åtaganden enligt Villkoren eller Avtalet.
 5. Kunden ansvarar för att ansöka om och vidmakthålla erforderliga tillstånd för användningen av Produkten, t.ex. tillstånd för kamerabevakning.
 6. Kunden ska regelbundet testa Produkten och vid upptäckt av fel utan dröjsmål anmäla detta till Säkra.
 7. Kunden ansvarar för att teckna försäkringar från försäkringsbolag avseende den egendom som förvaras eller befinner sig på den adress där Produkten används. Kunden åtar sig härmed att, vid händelse av skada och/eller förlust, vidta alla åtgärder för att kräva ersättning hos sitt försäkringsbolag. Kunden är därutöver alltid skyldig att begränsa skada som uppstår på grund av fel i Produkten eller Säkras brist i förhållande till Villkoren eller Avtalet.
 8. Kunden skall vid varje falsklarm kontakta Säkra. Vid konstaterat falsklarm som inte har sin grund i ett felaktigt handhavande av Kunden befrias Kunden från den kostnad för utryckning som falsklarmet medfört.
 9. Kunden ska vid förekomst av fel i Produkten eller Säkras brist i förhållande till Villkoren eller Avtalet utan oskäligt dröjsmål från den tidpunkt Kunden blev varse om sådant fel eller brist anmäla detta till Säkra (reklamation). Felanmälan och meddelande om reklamation ska skickas till Säkra på e-postadressen som anges nedan. Meddelandet ska ange de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och en utförlig förklaring till det fel eller brist som Kunden gör gällande.

     7 Säkras ansvar

 1. Användning av Produkten är endast en åtgärd för att förbättra säkerheten, bl.a. genom förebyggande av inbrott, brand eller liknande händelser. Användning av Produkten utgör ingen garanti för att en händelse som orsakar Kunden skada kan undvikas.
 2. Säkra ansvarar för fel i Produkten i enlighet med Villkoren. Om Säkra brister i förhållande till ett åtagande enligt Villkoren eller Avtalet åtar sig Säkra att på egen bekostnad avhjälpa sådan brist. Kunden är skyldig att i skälig omfattning bistå vid sådant avhjälpande.
 3. Säkra ansvarar inte för skada i anledning av fel eller brist som orsakas av omständighet utanför Säkras kontroll, t.ex. avbrott eller störning i elförsörjning, brand, översvämning, väderleksförhållanden, materialbrist, besöksrestriktioner, problem med telenät eller internetuppkoppling, som inte kunnat övervinnas eller förutses av Säkra.
 4. Det åligger Kunden att visa att fel föreligger eller att Säkra brustit i förhållande till sina åtaganden enligt Villkoren eller Avtalet. Säkra ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att Kunden inte fullgjort sina skyldigheter enligt Villkoren eller Avtalet.

     8 Ångerrätt m.m.

 1. I det fall Avtalet ingåtts på distans, t.ex. via Säkras hemsida eller app, eller utanför Säkras affärslokaler, gäller lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådana fall äger Kunden rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Kunden mottagit samtliga produkter som ska tillhandahållas enligt Avtalet utan att uppge skäl (ångerrätt). Ångerrätten utövas genom att fylla i den ångerblankett som Säkra tillhandahåller. Kontakta Säkra på kontaktuppgifterna nedan om du önskar ta del av ångerblanketten.
 2. Vid utövande av ångerrätten behöver Kunden tydligt informera om att Avtalet frånträds och att ångerrätten utnyttjas.
 3. Vid utnyttjande av ångerrätten kommer Säkra att återbetala det belopp som Kunden eventuellt erlagt för Produkten. Återbetalning sker skyndsamt, dock inte senare än 14 dagar från dagen då Säkra erhöll meddelande från Kunden om ångerrättens utnyttjande.
 4. Utnyttjande av ångerrätten innebär att Avtalet upphör att gälla och att Produkten inte längre kommer att kunna användas av Kunden. I det fall produkter har levererats till Kunden ska dessa skickas tillbaka till Säkra på det sätt som Säkra anvisar. Om inte annat uttryckligen avtalats om eller utfästs av Säkra står Kunden kostnaderna för utnyttjande av ångerrätten, såsom kostnaderna för nedmontering och kostnaderna för att skicka tillbaka produkter. Dessa kostnader debiteras Kunden enligt Säkras vid var tid gällande prislista. Säkra ersätter inte Kunden för åverkan som uppstått på grund av montering eller nedmontering av produkter, t.ex. skruvhål, skador på ytskikt eller liknande, eller på annat sätt är en normal följd av produkternas användning.

     9 Äganderättsförbehåll

 1. Kunden förvärvar äganderätten till produkter när full betalning erlagts. Innan full betalning erlagts äger Kunden inte rätt att förfoga över produkterna, t.ex. ändra, sälja vidare eller upplåta till annan. Säkra har rätt att återta produkter som inte betalats till fullo i det fall Säkra säger upp eller häver Avtalet.
 2. Kostnaderna för återtagande av produkter enligt denna punkt debiteras Kunden enligt Säkras vid var tid gällande prislista.

     10 Ändring i Villkoren m.m.

 1. Säkra förbehåller sig rätten att ensidigt ändra Villkoren, Produkten eller det sätt som Produkten tillhandahålls på. Sådana ändringar ska meddelas Kunden i god tid innan ändringen träder i kraft, dock senast 20 dagar i förväg.
 2. Säkra äger rätt att justera avgifterna för Produkten i det fall Avtalet ingåtts att gälla tillsvidare. I det fall Avtalet ingåtts för bestämd tid äger Säkra rätt att justera avgifterna för Produkten endast med hänsyn för faktiskt ökade kostnader för Säkra, t.ex. ökade kostnader för underleverantörer, ändrad allmän prisnivå i enlighet med konsumentprisindex, ökade skatter och avgifter eller kostnadsökningar i förhållande till underleverantörer. Vid avgiftsjustering enligt konsumentprisindex ska basår och basmånad vara december året innan Avtalet ingicks vilket jämförs med förändringen för december månad varje efterföljande år. Vid en ökning av Konsumentprisindex sker avgiftsjustering därefter den 1 januari varje nytt påbörjat kalenderår. Prisjustering enligt konsumentprisindex får endast ske en (1) gång per kalenderår.
 3. Kunden äger rätt att säga upp Avtalet utan extra kostnad i det fall Kunden inte godkänner en väsentlig ändring av Villkoren som meddelas Kunden enligt denna punkt 10. Uppsägning ska skriftligen meddelas Säkra senast den dag ändringen träder i kraft. Vid utebliven uppsägning inom nämnda tidsfrist ska Kunden anses ha godkänt ändringen.
 4. Alla ändringar i Villkoren, Produkten eller det sätt som Produkten tillhandahålls på, publiceras på Säkras hemsida sakralarm.se eller kommuniceras skriftligen till Kunden.

     11 Personuppgifter

 1. Vid beställning eller användning av Produkten kan Säkra komma att behandla personuppgifter tillhörande Kunden. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Säkras integritetspolicy framgår av särskild bilaga till Villkoren. Integritetspolicyn finns även tillgänglig på Säkras hemsida.

     12 Övriga villkor

 1. I det fall en tjänst inom ramen för Produkten tillhandahålls av en tredje part äger Säkra rätt att byta ut sådan tredje part utan Kundens samtycke och utan att Kunden äger rätt att säga upp Avtalet.
 2. Produkten kan komma att kopplas upp mot Säkras server. Om Kunden väljer att avsluta Drift/Serviceavtal eller liknande avtal med Säkra som innefattar uppkoppling kan Kunden välja att låta Produkten vara fortsatt uppkopplad. Säkra äger i sådant fall ta ut en avgift för fortsatt uppkoppling enligt vid var tid gällande prislista.
 3. I det fall Kunden ingått Nettoavtal genom Säkra avseende utryckning debiteras Kunden för utryckning. Vid avtal om Fria Ryck debiteras kunden vid handhavandefel eller vid missbruk av tjänsterna. Säkra debiterar Kunden för de kostnader som uppstår i enlighet med Säkras vid var tid gällande prislista.
 4. Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren eller Avtalet utan Säkras skriftliga godkännande i förväg. Kunden äger inte heller rätt att överlåta eller upplåta Produkten till annan part utan Säkras skriftliga godkännande i förväg. I det fall Kunden önskar flytta användningen av Produkten till ny bostad ska Säkra konsulteras i förväg. Säkra ska inte utan saklig grund förvägra Kunden att flytta Produkten till ny bostad. Vid sådan flytt av Produkten äger Säkra rätt att debitera Kunden för sådana kostnader som uppstår med anledning av flytten enligt vid var tid gällande prislista.
 5. Säkra äger rätt att överlåta hela eller delar av sina skyldigheter enligt Villkoren till annat bolag inom samma koncern som Säkra. Sådan överlåtelse ska skriftligen meddelas Kunden i förväg.
 6. När det i Villkoren anges att meddelande ska lämnas skriftligen åsyftas meddelande via e-post eller brev.
 7. I det fall Säkras fullgörande av åtagande enligt Villkoren eller Avtalet förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständighet utanför Säkras kontroll, såsom naturkatastrof, brand, krig, pandemi, epidemi, strejk eller liknande händelse, ska Säkra befrias från skyldighet att fullgöra sådant åtagande utan skadeståndsskyldighet.

     13 Villkorens giltighetstid och upphörande

 1. Villkoren gäller tills vidare om inte annat skriftligen avtalats.
 2. Om inte annat framgår av Avtalet kan Avtalet sägas upp:
  (a) Med tre (3) månaders uppsägningstid i det fall Avtalet löper tills vidare.
  (b) Med tre (3) månaders uppsägningstid i det fall Avtalet löper på bestämd tid. Om sådan uppsägning inte sker förlängs Avtalet med 12 månader i taget med samma uppsägningstid.
 3. Avtalad uppkoppling till larmcentral innebär en avtalstid om 2 år och därefter med 3 månaders uppsägningstid på samma sätt som i 13.2 (a) och (b) ovan.
 4. Respektive part har rätt att säga upp Avtalet i förtid till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott eller om den andra parten går i konkurs, ställer in betalningar, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.
 5. Uppsägning ska meddelas skriftligen.

     14 Kontakt

 1. För kontakt med Säkra hänvisas till följande kontaktuppgifter:
  support@sakralarm.se eller telefon 010-3333293

     15 Tillämplig lag och tvist

 1. På Villkoren ska svensk rätt tillämpas.
 2. Tvister med anledning av Villkoren eller Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om tvist inte kan lösas genom förhandling mellan parterna ska tvisten istället lösas av allmänna reklamationsnämnden, arn.se, BOX 174, 101 23 Stockholm. Säkra åtar sig att medverka i tvistelösningsförfarandet och att följa den rekommendation på lösning som lämnas av ARN.
 3. För mer information om vilka rättigheter Kunden har i egenskap av konsument, vänligen besök konsumentverket.se.